Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju | Department of Radiology, Ultrasound Diagnostic and Physical Therapy |

POVIJESNI PODACI ZAVODA ZA RENDGENOLOGIJU, ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU I FIZIKALNU TERAPIJU VETERINARSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Veterinarska rendgenologija počela se u Europi razvijati i primjenjivati u praksi poslije I svjetskog rata. Zaključkom Fakultetskog savjeta od 9.7.1930.osnovana je Katedra za rendgenologiju  i fizikalnu terapiju, a 29.5.1931. izabran je docent Ganslmayer za prvog predstojnika novoosnovanog  Zavoda za rendgenologiju i fizikalnu terapiju.Treba spomenuti da u to vrijeme ni u Beču nije postojala katedra za rendgenologiju. Prema tome na Veterinarskom fakultetu  u Zagrebu osnovana je prva takva katedra u Europi. Pod njegovim rukovodstvom podignuta je zgrada i nabavljeni su uređaji, tako da je tadašnji Zavod za rendgenologiju i fizikalnu terapiju našeg Fakulteta bio najveći i najmoderniji takav Zavod u svijetu.

Profesor dr. sc. Lovro Bosnić preuzima 12. travnja 1933. dužnost predstojnika rendgenologije. Ganslmayerova je velika zasluga što je osnivanjem i podizanjem Zavoda stvorio temelje na kojima se razvila rendgenologija i fizikalna terapija na našem Fakultetu. Profesor Bosnić ostao je predstojnikom sve do 26. kolovoza 1940. kada je rukovodstvo Zavoda preuzeo docent dr. sc. Stjepan Rapić.

Prof.dr. sc. Stjepan Rapić rodio se 28. travnja 1904. u Dužici kraj Siska. Osnovnu školu završio je u Žažini, a gimnaziju u Sisku 1925. godine. Iste godine upisao se na Veterinarski fakultet u Zagrebu. Diplomirao je 8. prosinca. Odmah nakon toga na istom fakultetu zapošljava se kao asistent na Internoj klinici. Godine 1935. odlazi prvo na Medicinski fakultet, a zatim i u Veterinarsku visoku školu u Beč radi specijalizacije iz rendgenologije. Po njegovom povratku iz Beča započinje s radom novoosnovani Zavod za rendgenologiju i fizikalnu terapiju. Godine 1939. je doktorirao iz područja rendgenologije. Za docenta je izabran 1940., za izvanrednog profesora 1945., a za redovnog profesora 1950.

Zavod za rendgenologiju i fizikalnu terapiju na kojem je prof. Rapić proveo punih 40 godina svog života, osnovan na inicijativu prof. Bosnića još 1930. godine, u to vrijeme je bio prvi takav Zavod u Europi osnovan na nekom veterinarskom fakultetu. Godine 1935. Zavod je potpuno završen i opremljen rendgenskim uređajem za dijagnostiku velikih i malih životinja, uređajem za rendgensku terapiju i brojnom opremom za fizikalnu terapiju.  Već godine 1936. Rapić počinje održavati pradavanja iz predmeta rendgenologija, a godine 1937. i iz fizikalne terapije. Prof. dr. sc. Stjepan Rapić je umirovljen 1974. Do te godine obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za rendgenologiju i fizikalnu terapiju. Godine 1957. izgrađen je i opremljen prostrani i suvremeni Rendgenološki zavod na novoj lokaciji u Heinzelovoj ulici.

U tom razdoblju suradnici prof. Rapića bili su prof. dr. sc. Branko Ilijaš i dr. sc. Boris Žeškov, koji su također dali veliki doprinos u razvoju veterinarske rendgenologije. U Zavodu je radilo još nekoliko asistenata, koji su svoje znanje iz područja veterinarske rendgenologije primijenili u inozemstvu i pri osnivanju katedri za rendgenologiju na fakultetima u Beogradu i Sarajevu.

Godine 1974. prof. dr. Branko Ilijaš postaje predstojnikom Zavoda sve do njegovog umirovljenja 1984. godine. Rodio se 5. lipnja 1919. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Nakon završetka gimnazije 1939. godine upisao se na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1948. godine. Kao stalno zaposlen proboravio je u Zavodu za rendgenologiju i fizikalnu terapiju od 1948. do umirovljenja 1984. godine. Doktorirao je 1961. godine. Za docenta je postavljen 1967. godine. Za izvanrednog profesora je izabran 1973., a za redovnog 1978. godine.

Godine 1967. u Zavod dolazi za asistenta dipl. vet. Mensur Šehić.  Doktorirao je 1973. godine. Iste godine šest mjeseci boravi na specijalizaciji u Radiološkom zavodu u Utrechtu u Nizozemskoj. Habilitirao je 1975. godine iz područja rendgenologije. U izvanrednog profesora izabran je 1981., a u redovnog 1987. godine. Godine 1988. profesoru Šehiću je ponuđeno da se natječe za Predstojnika katedre za rendgenologiju na Veterinarsko-medicinskom sveučilištu u Beču. Prof. Šehić je unutar katedre osnovao kolegij ultrazvučne dijagnostike (1995.) te je tako omogućio da se u Zavodu uz rendgenologiju i fizikalnu terapiju obavljaju suvremena stručna i znanstvena istraživanja iz tog vrlo interesantnog područja. Iste godine Zavod dobiva novo ime: “Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju”. Vrijedno je također istaknuti velike zasluge prof. Šehića što je od samog početka svoga rada u Zavodu, u kojem je  kasnije zajedno sa svojim kolegama vodio praktičnu brigu o nastavnoj djelatnosti te funkcionalnosti rendgenološke i ultrazvučne dijagnostike i fizikalne terapije. S vremenom u stručnoj i znanstvenoj suradnji s kolegama klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uspjeli su najprije nabaviti osnovna dijagnostička i fizikalno-terapijska pomagala, da bi nakon toga instalirali više rabljenih dijagnostičkih TV rendgenskih uređaja. Zavod je također  obogaćen novim ultrazvučnim uređajima, od kojih je jedan kolor Doppler, te prijenosnim rendgenskim uređajem. Odlaskom prof. Ilijaša u mirovinu 1984. godine prof. Šehić postaje predstojnikom Zavoda i ostaje sve do 2005. kada prof. Butković preuzima tu dužnost.

Prof. dr. sc. Vladimir Butković rodio se u Krivom Putu 24. srpnja 1950. godine gdje je završio osnovnu školu, a srednju u Rijeci 1969. godine. Iste godine upisao se na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1974.godine. Godine 1976. izabran je za asistenta u Zavodu za rendgenologiju i fizikalnu terapiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. U prosincu 1980. godine obranio je specijalističku raspravu, a 1982. doktorsku disertaciju. Godine 1987. izabran je za docenta, a 1992. u izvanrednog i 1998. u redovnog profesora.

Prof. dr. sc. Damir Stanin rođen je 10. travnja 1957. godine u Skopju, Republika Makedonija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je 1976. godine u Zagrebu. Iste godine upisao je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1982. godine. Godine 1985. godine izabran je za stručnog suradnika u Zavodu za rendgenologiju i fizikalnu terapiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1985. upisao je poslijediplomski studij “Patologija i uzgoj domaćih mesoždera”. Po završetku studija izradio je magistarsko-specijalističku raspravu koju je obranio 1991. godine. Doktorirao je 1998. godine. Godine 1987. izabran je u zvanje znanstveno-nastavnog asistenta. U zvanje višeg asistenta izabran je 1998. godine, u docenta 2001. i u izvanrednog profesora 2005. godine.

Kao stručni suradnik u Zavodu za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je 2005. godine Branimir Škrlin, dr. vet. med. Rođen je 16. siječnja 1971. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je 1989. godine u Zagrebu. Godine 1990. upisao je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao je 2001.

Kao znanstveni novak u Zavodu je od siječnja 2009. godine zaposlen Zoran Vrbanac, dr. vet. med. Rođen je 01.veljače 1978. godine u Virovitici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je 1997. godine u Puli. Iste godine upisao je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao je 2007. godine.

Kao tehnički djelatnici u Zavodu su:  Vesna Moravek, dr. vet. med., zaposlena 1985. godine i danas radi u svojstvu administrativnog suradnika; Davor Mataić, rendgen tehničar, zaposlen 1991. godine i danas radi u istom zvanju.

U Zavodu su zaposlena i dva bolničara.

Zahvaljujući brojnim publikacijama zavodskih stručnjaka objavljenim u raznim časopisima u svijetu, zatim njihovim referatima na međunarodnim skupovima, a isto tako i njihovu radu u inozemnim rendgenološkim zavodima i odjelima, Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poznat je i priznat i u zemljama Europe i u zemljama drugih kontinenata.

Iz naslovnice je vidljivo da Zavod sadrži tri znanstvenonastavna kolegija koja studenti slušaju u četvrtoj godini studija (rendgenologija u sedmom te fizikalna terapija i ultrazvučna dijagnostika u osmom semestru).

Na našoj stranici studenti će naći sve potrebne podatke o sadržaju i izvedbenim planovima kolegija, o ispitima i kolokvijima te druge važne obavijesti.

U Zavodu se uz nastavu i znanstveni rad u redovito radno vrijeme i u vrijeme dežurstava obavljaju rendgenografski i ultrazvučni dijagnostički postupci domaćih i divljih životinja. Istodobno se primjenjuju različite metode fizikalne terapije i akupunktura.

O PennHip-u:

http://research.vet.upenn.edu/Default.aspx?TabId=3539